Contact Advantech Search Shopping list
  1.  
  2. 02-248-8306-9
  3. เข้าระบบ
สั่งซื้อตาม Part Number
หน้าหลัก Remote I/O Modules

Remote I/O ModulesHas Deleted

ในส่วนนี้จะมีการเก็บข้อมูลเชิงเดี่ยวครบวงจร เพื่อใช้ในงานอุตสาหรกรรม เช่น การตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม Advantech มีการแบ่งประเภท โมดูล I/O 2 แบบ นั่นคือ Ethernet I / O (ADAM-6000 ซีรีส์) และ RS-485 I / O (ADAM-4000 ซีรีส์) โดยมีการแบ่งย่อยออกเป็นโมดูล I/O แบบอนาล็อก และโมดูลI/O แบบดิจิตอล ซึ่งรองรับ Modbus และอื่น ๆ
Results per page 91872 | Sort by Price Highest / Lowest
Page of
Page of
x
ติดต่อเรา