Contact Advantech Search Shopping list
  1.  
  2. 02-248-8306-9
  3. เข้าระบบ
สั่งซื้อตาม Part Number
หน้าหลัก PICMG Passive Backplanes

PICMG Passive BackplanesHas Deleted

ความหลากหลายของ Advantech แพสสีพ ที่ใช้สำหรับ PICMG คอมพิวเตอร์บอร์ดเดียว (SBC) ซึ่งมีช่องตั้งแต่ 4-20 ช่อง และช่วยให้การกำหนดค่าโครงสร้างระบบมีความเหมาะสม ยืดหยุ่น ทั้งแบบ PCI และ ISA 64-bit/32-bit นอกจากนี้ Advantech ยังมีต้นทุนที่ต่ำและให้บริการออกแบบระดับมืออาชีพ ซึ่งทำให้ backplanes ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น
Results per page 91872 | Sort by Price Highest / Lowest
Page of
Page of
x
ติดต่อเรา